در این پروژه عملیات یدک کشی و حمل تجهیزات راهبردی در مسیر عمان گناوه با تایید موسسه رده بندی ایرانیان انجام شده است.

  • دفترچه محاسبات پایداری و مستندات بارگیری از ساحل به شناور
  • محاسبات و مستندات مهار بار بر اساس CSS Code
  • آنالیز مستقیم سازه به روش 3 Hold بر اساس CSR