ساخته شده توسط شرکت ایزوایکو- بحرگسترش هرمز

در نگاه اول ساخت و طراحی بارج ساده به نظر می رسد، اما سرعت ساخت و وزن این بارج طراحی آن را متمایز ساخته است. به عبارتی وجود طراحی یک پارچه و محاسبات بر اساس آخرین دستاوردهای مهندسی و دقت در نقشه هاس ساخت سبب شده است تا این بارج در مدت دو ماه با وزن سازه ایی 1200 تن به اتمام برسد، این در حالی است که بارجهای موجود حدودا 30 درصد وزن بیشتری دارند. تمامی مستندات ساخت این شناور در نرم افزار ترایبون تهیه شده است.

در حال حاضر این شرکت در حال ارائه خدمات به شرکت ایزوایکو - بحرگسترش هرمز و شرکت کشتی سازی ایلکا در حوزه ساخت بارج می باشد. نقشه کارکاهی جهت استفاده در شرکت بحر گسترش به صورت ساخت بلوکی و در شرکت ایلکا به صورت ساخت سنتی تهیه می گردد.

فعالیت های انجام شده :

 • طراحی و دریافت تاییدیه نقشه های بیسیک شامل:
  • نقشه های بیسیک سازه
  • نقشه های ملحقات سازه ایی
  • نقشه های الکتریکال
  • نقشه های بالاست
 • تهیه نقشه های کارگاهی شامل:
  • نقشه های کارگاهی مونتاژ
  • نقشه های برش ورق و پروفیل
  • تهیه خم کاری و فرم دهی ورق ها و پروفیل

نوع شناور شناور باری(cargo vessels) Type of vessel
طول شناور 85.00 m Length OA
طول خط آب 85.00 m Length WL
عرض داخلی شناور 25.00 m Breath MLD
عمق داخلی 6 m Depth MLD at side
آبخور طراحی 4.8 m Design draft
وزن جابجایی با بار ~9200 ton Displacment full loaded
وزن سبک ~1200 ton Lightweight
مساحت قابل استفاده 1800 m 2 Clear Dech Area
بیشینه سرعت 5 knot Max Speed

ساخته شده توسط شرکت ایکا - بوشهر