خدمات تخصصی

 • طراحی و تهیه کلیه نقشه ها و مستندات مورد نیاز جهت ساخت شناورها
  • نیاز سنجی،امکان سنجی و طراحی مفهوم
  • تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی
  • تهیه اسناد و مهندسی بیسیک
  • تهیه اسناد و مهندسی خرید
  • تهیه اسناد ساخت(طراحی جزییات) و تهیه نقشه های کارگاهی به کمک نرم افزار ترایبون و pdms
  • تهیه اسناد تست آب اندازی وتحویل دهی
 • محاسبات هیدرواستاتیک
 • محاسبات و دستورالعمل های بارگیری(cargo handling booklet & loading manual)
 • محاسبات و دستور العمل های بارگیری(cargo security manual)
 • تهیه مستندات قانونی شناورها
  • مستندات مورد نیاز بر اساس کنفواسیون مارپول مانند
  • گواهی نامه بین المللی جلو گیری از آلودگی فاضلابی(ISPP)
  • طرح مدیریت زباله(GMP)
  • گواهی نامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوایی(IAPP)
  • گواهی نامه بین المللی بهینگی انرژی(IEE)
  • طرح مدیریت بهینگی انرژی کشتی(SEEMP)
  • بهینگی انرژی طراحی شاخص(EEDI)
  • مستندات قانونی مورد نیاز بر اساس کنوانسیون دریای
  • مستندات گواهی نامه کار دریایی(MLC)
  • مدیریت توازن آب(بالاست)(WBM)
 • محاسبات تخصصی سازه
  • آنالیز مستقیم سازه های دریایی مطابق با استانداردIACS_CSR
  • آنالیزمستقیم سازه ای مدل کامل شناورهای کوچکتر از 30 متر
 • محاسبات تخصصی هیدرودینامیک
  • انجام تست های هیدرودینامیک در حوضچه کشش
  • طراحی فرم بدنه
  • طراحی پروانه و سکان
  • شبیه سازی مقاومت هیدرودینامیکی و دریابانی شناورها
  • شبیه سازی عددی پروانه و سکان
 • خدمات تخصصی در حوزه تاسیسات مکانیکی
  • مدل سازی کامل تاسسیسات شناور ها و تاسسیسات دریایی در نرم افزارPDMSوAVEVA MARINE
  • طراحی و تحلیل خطوط لوله
 • خدمات تخصصی در حوزه مهار شناور و تاسسیسات فرا ساحلی